Każdy oddział przedszkolny jest pod opieką dwóch terapeutów (psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego). Ramowy plan dnia poszczególnych grup może różnić się między sobą, ponieważ jest tworzony i modyfikowany w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, natomiast zawsze zachowane są stałe elementy takie jak:

 

Spotkanie w kręgu
Spotkanie w kręgu sprzyja tworzeniu przyjaznej relacji w grupie. Dzieci uczą się rozpoznawać swoich kolegów i koleżanki, identyfikują swoją przynależność do grupy rówieśniczej. Spotkanie w kręgu jest momentem stymulacji poszczególnych zmysłów i przygotowywania do dalszej nauki.

 

Zajęcia edukacyjne
Program zajęć edukacyjnych jest tworzony w oparciu o Postawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dostosowane do potrzeb danej grupy. Mają one charakter zajęć stolikowych, ruchowych, muzycznych, plastycznych a niekiedy odbywają się poza terenem Przedszkola, np. w parku, muzeum, sklepie.

 

Zajęcia terapeutyczne
- Indywidualne - dziecko z autyzmem powinno mieć możliwość uczenia się nowych umiejętności podczas zajęć indywidualnych, a następnie stopniowego przenoszenia ich na zajęcia grupowe, codzienne sytuacje w przedszkolu i środowisku domowym. Taka organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego sprzyja generalizacji umiejętności oraz zwiększa efektywność uczenia. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

- Grupowe - celem zajęć grupowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw
i gier grupowych, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji
o sobie, rozpoznawania emocji swoich i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

 

Zajęcia logopedyczne
Kluczowym aspektem jest praca nad spontanicznym komunikowaniem się i rozumieniem. We wsparciu komunikowania werbalnego używamy metod wspomagających (AAC). Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Zajęcia ruchowe
Dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy jest niezwykle ważnym elementem edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci nie tylko rozwijają swoją sprawność fizyczną, ale również uczą się gier i zabaw ruchowych, pokonują tory przeszkód, doświadczają rywalizacji w organizowanych zadaniach. Przedszkolny plac zabaw umożliwia organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

 

Zabawa
Dzieci w naszym przedszkolu są uczone jak należy się bawić w sposób satysfakcjonujący zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. Kąciki zabaw są przygotowane w zorganizowany sposób z dbałością o wyodrębnienie miejsca na zabawki i na samą zabawę. Kreujemy sytuacje zabawy podczas zajęć indywidualnych , a następnie aranżujemy je w większej grupie.

Spacer
Przedszkole posiada zamknięty plac zabaw, który pozwala na przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo organizowane są spacery i wycieczki poza teren przedszkola. Jest to okazja do utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach w mieście oraz ćwiczenia ich w naturalnych sytuacjach.

 

Odpoczynek
Chwila odpoczynku jest ważna dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Zazwyczaj relaks trwa od kilku do kilkunastu minut, dzieci w tym czasie słuchają muzyki wyciszającej.

 

Posiłki
Posiłek jest naturalną społeczną sytuacją, której dzieci doświadczają codziennie zarówno w przedszkolu jak i w domu, która sprzyja rozwijaniu komunikowania się i samodzielności. W przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnego spożywania posiłków w dużej jadalni.

 

Zajęcia dodatkowe
W godzinach popołudniowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola przygotowana jest oferta zajęć dodatkowych, wybieranych indywidualnie przez rodziców według zainteresowań i potrzeb dziecka. W roku szkolnym 2018/2019 są to: arteterapia, terapia ręki.